Het tijdschrift BRES wijdde nummer 324 (eind 2020) aan 'Ontdekkingen'. In water valt veel te ontdekken. Hierover is een korte beschouwing gegeven als ware het een eindeloze ontdekkingsreis. Klik hier voor het artikel.

Het klassieke waterkwaliteitsonderzoek is gebaseerd op allerlei (concentraties van) stoffen en van organismen in het water, zoals bacteriën, algen, kleine diertjes (macrofauna), waterplanten en vissen. Bij stoffen denk aan het zuurstofgehalte, zouten, voedingsstoffen (nutriënten), zware metalen, pesticiden, bestrijdingsmiddelen, medicijnrestanten, hormoon verstorende stoffen, medische contrastvloeistoffen, brandvertragers en ook micro- en nano- plastics. Voor vele stoffen en voor groepen van organismen in het water zijn normen gesteld, waaraan het water moet voldoen. Zit er teveel in dan is de kwaliteit onvoldoende. In ons land is dit alles geregeld bij wetgeving, zowel voor drinkwater als voor oppervlaktewater. In het algemeen is die kwaliteit hier voldoende, goed. De waterkwaliteit voldoet voor vele aan de gestelde normen. Vanaf 1970 is in ons land veel ten goede gekeerd. Wel worden de zorgen en problemen langzaam maar zeker de laatste tijd weer groter. Dat zit hem vooral in de laatste genoemde groep van chemische stoffen. Die bedreigen meer en meer een goede waterkwaliteit, bijvoorbeeld door het toegenomen gebruik van medicijnen. Complicatie, onzekerheid treedt op als gekeken wordt naar de lange termijn effecten van stoffen en naar de combinatie van meerdere (giftige, gevaarlijke) stoffen.

Een geheel ander fenomeen, dat tot voor kort niet of nauwelijks in beeld was, is het verschijnsel van in water opgeslagen informatie, van bijvoorbeeld vervuilende stoffen, zoals zware metalen, bestrijdingsmiddelen en medicijnrestanten. Als die verontreinigende en verstorende stoffen er in een zuiveringsinstallatie (meren)deels of zelfs geheel worden uitgehaald, behoudt het water voor kortere of langere tijd de inprenting van die stoffen. Drinken van dat (gezuiverde) water kan dan als effect hebben, dat de verstorende of giftige werking nog actief is. Het water lijkt fysisch-chemisch schoon, maar is dat bio-energetisch gezien niet.

In het tijdschrift H2O verscheen in 2020 en 2021 een serie artikelen over die intrinsieke aspecten van water, van waterkwaliteit. Hierbij gaat het dus niet om in water aanwezige en opgeloste stoffen of aanwezige organismen, maar om de eigenschappen van het water (H2O) zelf. Moleculaire bouw (vorm) en energetische trilling (frequentie) liggen ten grondslag aan de bio-energetische waterkwaliteit. Na een algemene introductie verscheen als 2e (samen met Frank Silvis www.vortexvitalis.nl ) een artikel over radiësthesie en bepaling van de waterkwaliteit middels de Bovis-waarden. Via abiotische en biologische meetmethoden en zintuigelijke waarnemingen is die bio-energetische kwaliteit vast te stellen. Artikelen 3 en 4 zijn samen met Hans van Sluis ( www.stichtingwater.nl ) geschreven. In deze beide artikelen is ingezoomd op beelden, die de bio-energetische waterkwaliteit in verschillende vormen toont. Hier het 3e artikel in deze serie (fysisch-chemische methoden van onderzoek van de levenskwaliteit van water), verschenen op 21 juli 2020. Samen met het 4e artikel (biologische en sensorische methoden), verschenen op 27 juli 2020, geeft dit een vrijwel compleet beeld van beeldvormende aspecten van de bio-energetische waterkwaliteit. Of anders gezegd: een vrijwel compleet beeld van hoe de bio-energetische waterkwaliteit zich kan uitdrukken in beelden.

Na een intermezzo van Maarten Gast, gepubliceerd in H2O van 11 oktober 2020, over water en geheugen van water vervolgde Hans van Sluis deze serie artikelen met nog eens vijf afleveringen in het tijdschrift H2O over dit bijzondere fenomeen van water. Achtereenvolgens behandelt hij de kwantum fysische en mechanische aspecten van H2O en het fenomeen van coherentie domeinen in water. Dit is een vorm van een inwendige structuur in water (clusters, vloeibare kristallen) met een zekere energetische lading of trillingsfrequentie. Die combinatie van vorm en energie (deeltjes en golven) vormt de basis van 'informatie' in water, eerder ook wel als geheugen van water aangeduid. Dit deel 5 verscheen scheen op 29 oktober 2020. 

In deel 6 worden stromings- en vormaspecten van water beschreven, gepubliceerd op 15 februari 2021. Water wil graag kronkelen, wervelen en vortexvormen tonen. Hij legt een verband tussen de wervelingen van water en de vorm van bepaalde organen, zoals het strottenhoofd en organismen, zoals kwallen. Aansluitend veerschenen van de hand van Hans van Sluis verder de delen 7, 8 en 9, resp. op 20 april, 20 juli en 15 oktober 2021. Deel 7 behandelt de werveldynamiek van water als aangrijpingspunt van vormkrachten. Deel 8 gaat over effecten van klank en licht op water en deel 9 over water en warmte (temperatuur). Dit laatste  is cruciaal voor het weer en klimaat op aarde, immers water(damp) is veruit het belangrijkste broeikasgas.

Met deze serie van inmiddels negen artikelen -- met dank aan Frank Silvis en vooral door het werk van Hans van Sluis -- over de bio-energetische waterkwaliteit in het tijdschrift H2O is een stevige inhaalslag gemaakt in het onderzoek en de beschrijving van deze intrinsieke eigenschappen van water.

 

 

Deze literatuurlijst geeft een overzicht van de publicaties van Theo Claassen (en mede-auteurs), voor de periode 1973 (zijn doctoraalgedeelte van de studie Biologie) tot 2021. Naast talrijke artikelen verscheen in 2008 het boek Bespiegelingen van een Schrijvertje en in 2014 (bij het afscheid van Wetterskip Fryslân) Een duistere geschiedenis opgehelderd. In 2019 verscheen bij Obelisk Boeken Het Wezen van Water - verborgen dimensies ontsluierd.

In het tijdschrift De Natuur Uw Arts (DNUA) is dit artikel opgenomen. Heilzaam water van levensbelang geeft als ondertitel aan wat het belang is van voldoende en gereinigd water. Niet alleen schoon, gezuiverd water, maar ook bio-energetisch heilzaam water doet ons goed.

Water, oppervlaktewater en drinkwater, is niet alleen medium voor chemische stoffen of biologische organismen. Uiteraard kunnen algen, micro- en macrofauna, vissen en waterplanten niet zonder water en bevat ons drinkwater van nature een aantal basisstoffen, zoals relevante macro-ionen, water op zich, H2O in meervoud, heeft ook z'n eigen specifieke kwaliteiten. In deze samenvatting (H2O nr 4 van april 2020) wordt dit toegelicht. Deze samenvatting betreft het artikel dat een maand eerder in de Online-versie van H2O is verschenen (zie hieronder).

In het Tijdschrift voor Integrale Geneeskunde (TIG jrg 35 nr 1, 2020) is dit artikel opgenomen. Functie, betekenis en belang van water voor de mens wordt toegelicht. Water is meer dan een dorstlessend vocht. Water speelt een cruciale rol bij vrijwel alle levensprocessen.

Eerder, op 13 februari 2020, is een H2O artikel verschenen waarin een theoretisch kader is gegeven voor (het bepalen van) de bio-energetische kwaliteit van water. Naast een fysisch-chemische en biologische beoordeling van de kwaliteit van water geeft de bio-energetische beoordeling een extra, subtiele kwaliteitsindruk van het water. Is uiterlijk schoon water ook altijd heilzaam voor onze gezondheid? Met voorbeelden en meetgegevens is in dit tweede H2O-artikel het theoretisch kader verduidelijkt. In dit artikel is, samen met Frank Silvis, de toepassing ervan beschreven met concrete voorbeelden en echte meetwaarden. Qua systematiek is aansluiting gezocht met het KRW-beoordelingssysteem. Dit 2e deel verscheen op 23 april 2020 in het tijdschrift H2O.

In het tijdschrift H2O (13 februari 2020) is -online- een artikel verschenen over het energetisch waterkwaliteitsaspect van water. Klik op deze link voor het artikel. In dit eerste artikel wordt een theoretisch kader gegeven voor de bio-energetische waterkwaliteit, die naast de fysisch-chemische en biologische waterkwaliteit relevant is voor goed water. In een tweede H2O-artikel (april 2020) worden met voorbeelden en meetwaarden de bio-energetische kwaliteitsaspecten toegelicht.

Voor het artikel over klimaatverandering en water in Spiegelbeeld van februari 2020 klik op deze link.

In 2015 organiseerde It Fryske Gea een essaywedstrijd vanwege haar 85-jarig bestaan. De vraag hierbij luidde: Hoe ziet de Friese natuur er over 15 jaar uit. Dan immers bestaat IFG honderd jaar. Zie hier het essay, dat als winnend uit de wedstrijd tevoorschijn kwam. Over tien jaar, in 2030, kunnen we terugblikken van wat ervan geworden is.